Услуги

Изготвяне, удостоверяване на нотариални актове

покупко – продажба;
замяна;
прехвърляне срещу издръжка и гледане;
дарение;
учредяване право на строеж /надстрояване и пристрояване;
учредяване на право на ползване;
учредяване на договорна ипотека;
прехвърляне на недвижим имот срещу погасяване на дълг и др.;

Издаване на Констативни нотариални актове

за удостоверяване на право на собственост върху недвижим имот, въз основа на документи или въз основа на обстоятелствена проверка за придобиване по давност;

Удостоверяване на датата, съдържанието и/или подписите на частни документи

пълномощни;
пълномощни за разпореждане с недвижим имот;
декларации;
договори за покупко – продажба на МПС;
договори за покупко - продажба на дружествени дялове;
договори за наем, договори за заем, договори за аренда, договори за доброволна делба и законни ипотеки, апорт и др.;

Изготвяне на нотариални завещания

Изготвяне на нотариални завещания и приемане за съхранение на саморъчни завещания;
Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
Връчване на нотариални покани и протести;
Съставяне на констативни протоколи за явяване или за неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него;
Приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа;
Даване на справки по нотариалните книги;
Консултации, свързани с нотариална дейност;