Калкулатор

КАЛКУЛАТОР НА НОТАРИАЛНИ ТАКСИ

Моля, попълнете Община, Вид нотариално производство и Материален интерес

ТАРИФА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Тук можете ориентировъчно да изчислите сумите, които са ви необходими за такси при нотариално производство. Таксите са посочени без ДДС.
Обикновени нотариални такси
1.а Нотариални актове за поправка, Отмяна на завещания, Констативни протоколи, Протоколи за съхранение 30лв.
1.б,в,г Нотариални актове за собственост по ЗСПЗЗ, Доброволни делби на земеделски земи, (в случай, че не са минали 5 години от издаване на решението на Поземлената комисия) 20лв.
1.д Констативни протоколи по ТЗ 50лв.
2. Обявяване и връщане на саморъчни завещания, Протоколи за връщане 10лв.
3. Нотариална покана - по 20лв. за екземплярите за връчване, останалите се таксуват като преписи (точка 6 от Тарифата) 20лв. + (...)
4. Удостоверяване на съдържанието 10лв. за първата страница, за всяка следваща- 2лв. 10лв. + 2лв. + (...)
5. За удостоверяване на датата и ПОДПИСИТЕ на документи без материален интерес: 5лв. за първия подпис и по 2лв. за всеки следващ. 5лв. + 2лв. + (...)
При преупълномощаване- 10лв. 10лв. + 2лв. + (...)
За документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот- за всеки подпис 10лв. 10лв. (+ 10лв.)
При преупълномощаване за документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот- такса в двойния размер на таксата, посочена горе 20лв. (+ 20лв.)
Таксата се събира еднократно при едновременно удостоверяване на подписите, а в противен случай се събира отделно  
6. ПРЕПИСИ- 3лв. за първа страница и 2лв за всяка следваща Таксата се събира според броя на страниците на първичния документ, от който е снет преписа, а не според броя на страниците на самия препис. Непълна страница се таксува като пълна 3лв. + 2лв. + (...)
7. а. За ДАВАНЕ НА СПРАВКИ по нотариалните книги и регистри - за устна справка 2лв.
7. б. За ДАВАНЕ НА СПРАВКИ по нотариалните книги и регистри- за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване на името на едно лице 10лв.
 
Нотариален акт или Договор за делба (сборът от А и Б)
Удостоверяван материален интерес A Б
до 100лв. 30лв.  
от 101лв. до 1 000лв. 30лв. + 1,5% за превишението над 100лв.
от 1 001лв. до 10 000лв. 43,50лв. + 1,3% за превишението над 1000лв.
от 10 001лв. до 50 000лв. 160,50лв. + 0.8% за превишението над 10 000лв.
от 50 001лв. до 100 000лв. 480,50лв. + 0.5% за превишението над 50 000лв.
от 100 001лв. до 500 000лв. 730,50 лв. + 0.2% за превишението над 100 000лв.
над 500 000лв. 1530,50лв. +0,1% за превишението над 500 000лв, но не повече от 6000лв.
Според удостоверявания материален интерес
9. -за ДОГОВОРИ и ЕДНОСТРАННИ ИЗЯВЛЕНИЯ с материален интерес и ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ -за извършване на НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ, -издаване на ПРЕПИС ОТ САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ, -за изпълнение на завещание, -за ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОТЕСТ, -за ПРИЕМАНЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА С ОПРЕДЕЛЕН МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС, -за УДОСТОВЕРЯВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО на частни документи с определен материален интерес 50% от таксата по т.8, но не по- малко от 30лв.
10. За удостоверяване на ДАТАТА И ПОДПИСИТЕ на ДОГОВОР С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС, неподлежащ на вписване 30% от таксата по т.8
11. За извършване на ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА и ДОГОВОРИ ЗА МПС таксата по т.8
12. Такса за заверка подписите и датата на едностранни изявления с материален интерес, (например МОЛБИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД) 15% от таксата по т. 8, но не по- малко от 25 лв.
13. За управление на имуществото върху брутния месечен доход 20% за всеки месец, но не по- малко от 50 лв.
Според изразходваното време
14. За устен правен съвет или консултация 8 лв/час
15. За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните 15лв/час
16. За справки, набавяне на документи, книжа и други 5лв/час
За изготвяне и проверка на документи
17. Проект на нотариален акт за поправка, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба- декларация за обстоятелствена проверка таксата по т.1
18. Проект за НОТАРИАЛНА ПОКАНА таксата по т.3
19. Изготвяне на проект на документ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС таксата по т.4
20.а проект НОТАРИАЛЕН АКТ таксата по т.8
20.б проект на нотариално завещание и ДОГОВОР С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС таксата по т.11
21. изготвяне на проект на документ по ТОЧКА 12 таксата по т.12
22. за ПРОВЕРКА на изготвен от страните проект на документ се събира съответната такса по т.17-21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно разликата, когато има такава такса по т.17-21
Допълнителни нотариални такси
23. ЗАВЕРКА ИЗВЪН НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА – върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
23.а в работно време 25%
23.б в нотариалната кантора в неработно време 25%
23.в извън нотариалната кантора в неработно време 50%